Súťaž Wedding Couture Bride 2016

Štatút a Všeobecné podmienky súťaže

 

I.Úvod

 

Všeobecné podmienky súťaže svadobného ateliéru Wedding couture o titul „Wedding Couture Bride 2016. Všeobecné podmienky             súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

II.Organizátor súťaže

 

Organizátorom súťaže (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Salón Renky, s.r.o., Agátová 5, 044 14 Čaňa, IČO: 50 140 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 38629/V.

Organizátor súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

 

III.Účastníci súťaže

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

 

IV.Pravidlá súťaže

 

Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

Účastník súťaže ako súťažiaca s príbehom:

Prihlási sa do súťaže odpovedaním na súťažný e-mail a to zodpovedaním dotazníka. E-mail bol poslaný organizátorom súťaže, každej neveste, ktorá si v r.2016 objednala a prevzala svadobné šaty na mieru (ďalej len “e-mail“). Prihlásenie do súťaže je možné len v termíne od obdržania e-mailu do 17.februára 2017 (ďalej len „súťažiaca s príbehom).

A

Účastník súťaže ako hlasujúci súťažiaci:

Prihlási sa do súťaže a to tak, že bude na FB stránkach organizátora súťaže hlasovať za ktorýkoľvek uverejnený príbeh od 27. februára 2017 do 12. marca 2017 (ďalej len „hlasujúci súťažiaci“) .

Trvanie súťaže- hlasovanie je od 27.februára 2017 do 12.marca (ukončenie súťaže).

 

V.Vyhodnotenie súťaže

 

Organizátor vyhodnotí súťaž najneskôr do 3 pracovných dní od jej ukončenia a určí spomedzi súťažiacich víťaza alebo víťazov súťaže a dvoch náhradníkov.

Súťažiaca s príbehom- vyhráva súťažiaca s príbehom, ktorá dosiahne najviac „páči sa mi to“ na svoj príbeh na Facebookovej stránke organizátora.

Hlasujúci súťažiaci – vyhráva náhodne vybraný hlasujúci súťažiaci zo všetkých hlasujúcich.

 

VI.Výhry

 

Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

Výhra pre súťažiacu s príbehom

  1. Spiatočné letenky do Paríža z Bratislavy, Viedne prípadne Košíc pre dvoch, v celkovej hodnote cca 200 Eur. Termín odletu a príletu sa určí po vzájomnej dohode s konečnou víťazkou súťaže. Súčasťou výhry nie je transfer na letisko, pobyt vo vybranej destinácií ani žiadne náklady s pobytom spojené (a teda ani poistenie, prípadne liečebné náklady, ani akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú počas cesty alebo pobytu), ďalej súčasťou výhry nie je transfer z letiska po návrate. Výherca je povinný si do 5 pracovných dní od oznámenia výhry vybrať z ponúkaných termínov letu organizátorom.
  2. Zľava vo výške 100 Eur na pánsky oblek na mieru zn. Lord’s podľa vlastného výberu strihu a látky. Zľava bude odpočítaná od aktuálnych cien oblekov k dátumu ukončenia súťaže.

Výhra pre hlasujúceho súťažiaceho

  1. Zľava vo výške 300 Eur na svadobné šaty podľa vlastného výberu vo svadobnom ateliéri  Wedding Couture, ktorý prevádzkuje organizátor tejto súťaže (ďalej len „ateliér“). Zľava bude odpočítaná po osobnej konzultácií v ateliéri a vypracovanej cenovej ponuke svadobných šiat.
  2. Zľava vo výške 100 Eur na pánsky oblek na mieru zn. Lord’s podľa vlastného výberu strihu a látky. Zľava bude odpočítaná od aktuálnych cien oblekov k dátumu ukončenia súťaže.
  3. Svadobné topánky.
  4. Set bižutérie.
  5. Ručne šitý motýlik.

VII. Spôsob odovzdávania výhier

 

Organizátor bude kontaktovať víťaza verejnou výzvou, e-mailom, prípadne telefonicky. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a organizátor kontaktuje náhradníkov. Víťaz, ktorého sa podarí kontaktovať, bude uverejnený na stránkach organizátora.

Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a súťaž sa končí bez určenia výhercu.

Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby organizátorom sa tento súťažiaci stáva výhercom.

V prípade, že výhercovia neposkytnú organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

 

VIII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, spoločnosť) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení, pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže, pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@weddingcouture.sk

Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.

V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.

Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

 

IX.Osobitné ustanovenia

 

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými             a osobitnými podmienkami             a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod             súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu pravidiel organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.weddingcouture.sk

Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 

X.Záverečné ustanovenia

 

Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

 

V Šamoríne 29.01.2017